počítadlo.abz.cz

Stanovy VDP staré - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Staré dokumenty

Stanovy Vězeňské duchovenské péče o.s.

NEPLATNÉ


A. Preambule


Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli nouzi. K nim patří i vězňové, i když nesou sami odpovědnost za porušení zákonů. Vedeni milosrdenstvím sloužíme jim jako lidem obzvláště potřebným. Stojíme vedle nich jako stejní viníci před Bohem, kteří vědí o skutečnosti Božího odpuštění. V této víře je vedeme k uznání  vlastní  viny,  jejich  břemeno  jim pomáháme  nést a přinášíme zvěst o Boží milosti a možnosti nového začátku.B. Základní ustanovení


I. Název

Vězeňská duchovenská péče o.s. (dále jen “VDP”)


II. Sídlo

Sídlem VDP je Praha.
Adresa kanceláře VDP: Soudní 1672/1a, 140 67  Praha 4

III. Charakteristika

1. VDP je dobrovolným sdružením křesťanů - duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky (dále jen “VSČR”) a v obdobných zařízeních, pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných, nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cílem a zásadami VDP, a byli schváleni výkonným výborem VDP (dále  také „VV VDP“).

2. VDP  působí  na  základě  spolupráce  a  vzájemné  tolerance  církví  a náboženských společností (dále jen “církví”) v ekumenickém duchu a udržuje těsné vztahy s Ekumenickou radou církví v ČR (ERC) a Českou biskupskou konferencí (ČBK).

3. VDP působí v součinnosti s Vězeňskou duchovní službou (kaplanskou službou – dále také „VDS“).

4. Společenské, církevní a charitativní organizace sympatizující sčinnosti VDP (dosavadní kolektivní členové) se mohou sdružovat v Sekci spolupracujících organizací.


IV. Cíle činnosti

VDP sdružuje zejména ty, kteří jako pověřené osoby ve smyslu  zákonných norem České republiky (dále jen"pověřené osoby"), konají křesťanskou službu vězňům, jejich rodinám, vězeňskému personálu, bývalým vězňům i obětem trestné činnosti.  Svoji činnost zaměřuje především na:
1. spolupráci, výměnu zkušeností a pomoc při duchovenské, pastorační, příp. charitativní službě pověřených osob vězňům (obviněným i odsouzeným);
2. vytváření vhodných podmínek pro práci církví v zařízeních VSČR;
3. vytváření vhodných podmínek ve svých církvích ke službě a pomoci vězňům i propuštěným;
4. snahu o praktickou spolupráci s vězeňským personálem na všech úrovních.


C. Členství ve VDP, práva a povinnosti členů


I. Vznik členství


1. Členem VDP se může stát každá fyzická osoba starší 21 let, která souhlasí s cíli činnosti, usiluje o jejich naplňování a byla dle zákonných norem vedením své církve pověřena službou ve věznicích a obdobných zařízeních.

2. Podmínky členství tvoří:
a) pověření vedením své církve;
b) schválení výkonným výborem VDP (D.V.5.f);
c) placení členských příspěvků.

3. Samotné členství ve VDP  nezakládá  automaticky  oprávnění  ke  vstupu  do věznic a vazebních věznic VS ČR.

4. VV VDP může ve výjimečných případech za členy VDP přijmout i ty osoby, které sice neslouží z pověření církve přímo ve věznicích a obdobných zařízeních, ale které se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cíli a zásadami VDP.

         5. Nový člen je přijímán na zkušební dobu. Je mu přidělen rádce (kmotr), člen VDP (zpravidla kaplan či jiný zkušený pracovník), pokud možno z jiné církve. Ve zkušební době trvající zpravidla jeden rok je nový člen povinen zúčastnit se přípravného kurzu či jiné formy vzdělávání dle rozhodnutí VV VDP.

        6. Po uplynutí zkušební doby o členství rozhodne VV VDP s konečnou platností (po vyjádření nového člena, jeho kmotra. místního kaplana či koordinátora příp. dalších pracovníků VDP či VS).

         7.Během zkušební doby platí pro nového člena stejná práva i povinnosti jako pro všechny členy VDP s výjimkou platit členský příspěvek.

8. V odůvodněných případech může VV VDP udělit výjimku ze zkušební doby (např. při opakovaném členství, při vstupu do VDP po dlouhodobé osvědčené činnosti ve věznici mimo VDP a pod.).“

II. Zánik členství

Členství ve VDP zaniká:
a) vystoupením z VDP formou písemného oznámení příslušného člena výkonnému výboru VDP;
b) ztrátou pověření vedení církve;
c) ztrátou členství v církvi;
d) vyloučením výkonným výborem VDP, zejména z důvodu hrubého porušení těchto stanov a dalších zákonných norem;
e) zrušením členství výkonným výborem VDP v případě dlouhodobé neúčasti  na činnosti vězeňské duchovenské péče nebo opakovaného neplacení členských příspěvků; v tomto případě VV VDP před svým rozhodnutím požádá dotyčného člena, vedení jeho církve a příslušného koordinátora o vyjádření k jeho nečinnosti;
f)  úmrtím;
g) zánikem VDP.

2. Zpráva o zániku  členství dle bodů  b),  c), e) se podává písemně dotyčnému členovi a vedení příslušné církve s poučením o možnosti odvolání.

3. V případě vyloučení či zrušení členství výkonným výborem VDP se lze odvolat ke koordinační radě VDP (dále KR VDP, viz níže D.III.2.b.); výrok KR VDP je konečný. Odvolání nemá odkladný účinek.

III. Práva členů

1. na zajištění pomoci při vstupu pověřených osob do věznice (příp. věznic) VSČR, do níž (do nichž) byl člen VDP k výkonu svého poslání schválen, prostřednictvím informací a zprostředkováním kontaktu s příslušnými orgány VSČR;
2. účastnit se porad a seminářů VDP;
3. právo volit a být volen do orgánů VDP;
4. podávat dotazy, podněty a připomínky.

IV. Povinnosti členů   


1. systematicky se podílet na naplňování cílů VDP v konkrétních věznicích v souladu s těmito stanovami;
2. zúčastňovat se dle možností profesních školení a vzdělávacích kurzů v oblasti pastoračního působení ve věznicích;
3. mít na zřeteli pastorační odpovědnost vůči personálu VSČR;
4. dbát  na  bezúhonné  chování a dodržovat řády a  předpisy,  zejm. řád výkonu vazby a řád výkonu trestu;
5. zachovávat v tajnosti důvěrně sdělené věci s pastýřskou moudrostí a odpovědností;
6. udržovat dobré a ekumenické vztahy k ostatním členům VDP;
7. chránit zájmy VDP a dodržovat přijatá usnesení;
8. oznamovat VV změny  související se svým členstvím;
9. platit členské příspěvky.

V. Průkazy

K identifikaci členů VDP jsou vydávány výkonným výborem VDP:
a) průkazy, znějící  na  dobu  určitou  a  obsahující  základní  osobní  identifikační  údaje a jméno věznice, resp. jména věznic, pro níž (něž) byl člen VDP schválen;
b) identifikační štítky pro označení členů VDP - nekaplanů po dobu jejich pastoračních aktivit ve věznici; identifikační štítek se při ukončení činnosti ve věznici vrací kanceláři VDP.

D. Vnitřní uspořádání VDP


I. Zásady vnitřního uspořádání VDP:

Strukturu VDP tvoří: místní skupina (MS) a koordinátor, koordinační rada (KR), členská schůze (ČS), výkonný výbor (VV), předseda.

II. Místní skupina a koordinátor

1. MS zahrnuje všechny členy VDP, kteří působí při určitém zařízení VS ČR. MS se schází zpravidla dle potřeby. Volí ze svých členů koordinátora a jeho zástupce na období dvou kalendářních let. Není-li schopna koordinátora zvolit, jmenuje koordinátora VV VDP. MS je schopná usnášení při nadpoloviční účasti všech členů MS. MS svolává vede koordinátor, jmenovaný a odvolávaný VV, který může přihlédnout k návrhu místní skupiny. MS může koordinátora tajným hlasováním odvolat. Pro odvolání se musí kladně vyjádřit nadpoloviční většina přítomných.

           2. Koordinátor plní zejména tyto úkoly:
a) koordinuje činnost VDP ve věznici;
b) informuje ostatní členy VDP ve věznici o
aktuálních záležitostech, o nichž byl zpraven výkonným výborem;
c) je v pravidelném kontaktu s ředitelem věznice či s osobou jím pověřenou, je připraven sloužit mu radou a základní orientací v otázkách víry a současných náboženských směrů; rovněž dbá o propojení práce VDP a VS;
d) informuje VV o duchovenské činnosti v příslušné věznici.

III. Koordinační rada

1. Koordinační radu tvoří koordinátoři všech místních skupin a členové VV. Schází se dle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně. Svolává ji předseda VV. Je schopná usnášení při nadpoloviční účasti svých členů. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

2. Koordinační rada zejména:
a) informuje VV o práci VDP v jednotlivých zařízeních VS;
b) řeší personální otázky VDP včetně odvolání člena VDP proti výroku VV o jeho vyloučení či zrušení jeho členství ve VDP (C.II.1.d.e);  nález KR je v této věci konečný.

IV. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem VDP. Tvoří ji všichni členové VDP. Členskou schůzi svolává písemně VV VDP nejméně jednou ročně. VV je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina všech členů VDP. Členská schůze je schopná usnášení za účasti nejméně dvaceti členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů. Členské schůzi předsedá  pověřený člen VV, zpravidla předseda.

           2.Členská schůze zejména:
a) projednává a stanoví základní úkoly a cíle VDP;
b) přijímá stanovy a provádí jejich změny (nutná dvoutřetinová většina hlasů - viz níže G.1.);
c) přijímá zprávu VV
VDP a schvaluje ji;
d) přijímá a schvaluje hospodářskou a revizní zprávu;
e) volí na období do příští schůze tříčlennou revizní komisi;
f) schvaluje roční rozpočet a roční účetní závěrku;
g) volí výkonný výbor a jeho předsedu;
h) schvaluje výši členských příspěvků.

3. Členové VDP z těch církví, které v daném volebním období nemají ve VV VDP včetně náhradníků svého zástupce, určí ze svého středu jednoho delegáta za každou takto nezastoupenou církev. Tito delegáti jsou k zasedání VV VDP zváni dle potřeby s hlasem poradním (D.V.4).

V.  Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je nejvyšším výkonným orgánem VDP.

2. VV  tvoří  předseda VDP  (dále  jen  „předseda“)  a osm členů. Předsedu, šest členů VV a tři náhradníky volí členská schůze na čtyři roky. Virilními  členy VV jsou hlavní kaplan  VS  ČR  (dále  jen  „hlavní  kaplan“)  a   jeho  zástupce. Pokud  v  průběhu volebního  období  pominou  u některého  člena  důvody, pro které  se stal virilním členem,  stává se automaticky do konce příslušného  volebního    období    dalším   náhradníkem  VV  se  všemi   právy a povinnostmi volených náhradníků. Na návrh předsedy  volí  VV ze svého  středu  místopředsedu,  tajemníka a  dle  potřeby  další funkcionáře.  Místopředseda   zastupuje   předsedu   v  době  jeho  nepřítomnosti  či zaneprázdnění.

3. V případě ukončení činnosti člena VV nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti VV povolá náhradníka za řádného člena buď do konce volebního období nebo do návratu dlouhodobě nepřítomného člena.

4. Zasedání VV svolává předseda zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však čtyřikrát ročně. VV je schopný usnášení za nadpoloviční účasti svých členů; usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Ve vyjímečných případech se VV může usnášet také písemně, telefonicky nebo elektronicky. K zasedání jsou též zváni podle rozhodnutí VV s poradním hlasem náhradníci, delegáti církví ve VV nezastoupených (D.IV.3) a předseda revizní komise (E.5.).  V době mezi zasedáními VV řídí práci VDP předseda spolu s místopředsedou a tajemníkem.

5. VV plní zejména tyto úkoly:
a) sleduje práci VDP a její teologickou relevantnost;
b) řídí činnost VDP a rozhoduje v době mezi členskými schůzemi  důležitých otázkách práce VDP;
c) pořádá semináře a vzdělavatelná setkání, týkající se problematiky VDP;
d) plní usnesení členské schůze;
e) je ve styku s odpovědnými orgány VS a řeší ve spolupráci s nimi všechny sporné případy;
f) schvaluje nové členy VDP;
g) ze zkušených a osvědčených členů VDP - duchovních, t.j. těch, kteří jsou ve svých církvích pověřeni duchovenskou činností, doporučuje Vězeňské službě osoby vhodné pro kaplanskou činnost;
h) rozhoduje v odůvodněných případech s okamžitou platností o pozastavení práce člena VDP, resp. o jeho vyloučení,  a o zrušení členství ve VDP; případné odvolání člena VDP proti tomuto výroku ke KR nemá odkladný účinek;
ch)  navrhuje výši členských příspěvků.

VI. Předseda

1. Předseda zastupuje toto křesťanské dobrovolné sdružení navenek. Je volen členskou schůzí na čtyři roky.

2. Předseda je oprávněn podepisovat jménem VDP všechny potřebné dokumenty.

3. Předseda plní zejména tyto úkoly:
a) promýšlí formy působnosti VDP vzhledem k současným podmínkám;
b) navrhuje VV funkční změny v práci VDP;
c) je ve spojení s Generálním ředitelstvím VS, zvláště pak s hlavním kaplanem;
d) vede agendu všech pracovníků VDP a oznamuje jejich jména ředitelům jednotlivých věznic zpravidla prostřednictvím kanceláře hlavního kaplana;
e) vydává průkazy a identifikační štítky pracovníka VDP;
f) předkládá ČS ke schválení roční rozpočet a roční účetní závěrku;
g) zodpovídá za majetek a hospodaření VDP;
h) má právo po schválení VV VDP uzavírat pracovní smlouvy.

E. Hospodaření VDP

1. Každý člen VDP je povinen platit členský příspěvek, který je navržen VV a schválen ČS.

2. Mimo členské příspěvky tvoří finanční zdroje VDP dotace, dary, sbírky a jiné formy příjmů od fyzických a právnických osob, zejména od organizací zahrnutých do Sekce spolupracujících organizací (F. 2. c).

        3. K revizi hospodaření volí ČS ze svého středu do příštího zasedání ČS tříčlennou revizní komisi se  třemi náhradníky;  komise   si  ze  svého  středu  volí  předsedu a v případě potřeby povolá náhradníka.

          4. Revizní komise provádí revize hospodaření VDP v souladu s platnými zákonnými normami a předkládá svou zprávu ČS.

          5. Člen revizní komise nesmí být členem ani náhradníkem VV. Předseda revizní komise má právo účasti na schůzích VV.

F. Sekce spolupracujících organizací


     1.  Sekce spolupracujících organizací (dále jen „sekce“) je volným  seskupením společenských, církevních a charitativních organizací, sympatizujících s činnosti VDP. Předpokládá se souhlas se základním posláním VDP.

2. Podmínky zařazení do sekce tvoří:
a)  písemná žádost statutárního orgánu právnické osoby;
b) schválení výkonným výborem VDP;
c) pravidelný finanční příspěvek v dobrovolné výši.

           3. Při svých setkáních se  sekce řídí odpovídajícími ustanoveními těchto Stanov, jinak vlastními dohodnutými pravidly.

        4. Zástupci organizací zařazených do sekce se mohou účastnit všech akcí VDP včetně porad a seminářů. Mohou vznášet dotazy a podávat podněty týkající se práce VDP. Mohou se účastnit správních jednání VDP s hlasem poradním. Mohou být orgány VDP pověřováni specifickými odbornými úkoly ve své mateřské organizaci.

       5. Zařazení do sekce nezakládá automaticky právo na členství osob ve VDP; pro vznik členství té které fyzické osoby ze Sekce spolupracujících organizací platí příslušná pravidla členství  uvedená v oddíle C.

       6. Na správních jednáních ve VDP se podílejí organizace zahrnuté do sekce prostřednictvím fyzických osob ze svého středu, které byly přijaty v běžném přijímacím řízení za členy VDP.


G. Závěrečná ustanovení


           1. Stanovy mohou být měněny usnesením dvoutřetinové většiny účastníků ČS.

2. O zániku VDP rozhoduje ČS. K zániku sdružení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny účastníků ČS. Likvidaci provádí likvidační komise volená členskou schůzí. VDP zanikne po vypořádání všech zákonných záležitostí v souladu s právními předpisy rozhodnutím MV.

3. Tyto stanovy schválila ČS vdne 21.3.2007.

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti registrací u příslušného orgánu Ministerstva vnitra ČR. Dnem registrace pozbývají platnosti dosavadní stanovy VDP o.s.,, schválené ČS dne 29.1.2004 ve znění změn a doplňků.


Poznámka: Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 31.3.2004 a 18.1.2008

Změna stanov 30.3.2006 členskou schůzí
Změna stanov 21.3.2007 členskou schůzí 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky