počítadlo.abz.cz

Prohlášení člena VDP - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DokumentyPROHLÁŠENÍ


Jako pracovník dobrovolného křesťanského sdružení Vězeňská duchovenská péče prohlašuji, že svou účast na duchovní pastorační práci ve věznicích chápu jako snahu po naplňování Kristova pověření k službě lidem obzvláště potřebným (Preambule stanov VDP). Chci v této službě spolupracovat v ekumenickém duchu s ostatními pracovníky VDP a dbát na praktickou toleranci při jejím uskutečňování. Pověření své církve rozumím v této šíři a nikoliv pouze jako snaze podporovat specifické zájmy církve, jež mě k službě vyslala.

V duchovní  pastorační službě budu vycházet z priority Kristova evangelia a z poslání, předat radostnou zvěst nového života lidem ve věznicích. Uvědomuji si, že z teologických i praktických důvodů je vězení vhodnou dobou pro seznámení  uvěřivších s problematikou křtu sv. a pro přípravu k jeho přijetí (katechumenát), nikoliv však – až na odůvodněné výjimky - k jeho realizaci.
Odůvodněné vykonání křtu se musí dít po dohodě s ostatními církvemi, participujícími na duchovní službě v dané věznici. Zachovám v tajnosti s pastýřskou odpovědností důvěrně sdělené věci. Budu dbát etiky křesťanských pracovníků, aby z mé služby nevzešlo Kristově věci pohoršení. V pokoře a moudrosti nebudu pohrdat zkušenostmi a radami profesionálních pracovníků VS.

Prohlašuji, že se neodkladně seznámím se zákonnými ustanoveními, která m.j. upravují také působení pracovníků VDP ve věznicích, po případě že jsou mi tato ustanovení známa: zejména zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/99 Sb.,  zákon o výkonu vazby č. 293/93 Sb. ve znění zákona č. 208/2000 Sb., vyhláška č. 345/99 Sb. ze dne 21.12.1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody; vyhláška č. 109/94 Sb. ze dne 21.4.1994 ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, zvláště pak konkrétní nařízení generálního ředitele VS ČR č.41/2008 zkterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě. Dále prohlašuji, že beru na vědomí poučení ohledně pravidel chování ve vězeňských zařízeních a zásad styku s klienty, které vyplývají ze specifických podmínek tohoto prostředí.

Jana Pivoňková: Záchrana - Spasení
Obraz věnovaný autorkou Vězeňské službě ČR
V současné době je obraz umístěn
v zasedací místnosti duchovní služby
v budově generálního ředitelství VS ČR

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky