počítadlo.abz.cz

Jednání VV 2016 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP
 
Praha Zotavovna Květnice 23. listopadu 2016

    
Nová situace „přestavby“ na GŘ (rozuměj kanceláří) se projevila i tím, že jsme nenašli k výborovému jednání na GŘ „místa zůstavajícího“ – a byli jsme přijati v salónku květnickém. Bratr František v úvodní názorné pobožnosti představil na motivu ze sixtinské kaple směřování lidské i Boží, ruce jakoby k sobě toužebně vztažené a přece  bez kontaktu a puklinou oddělené…

   
Jedním z hlavních témat jednání výboru byla metoda vedení přijímacího rozhovoru s adepty členství ve VDP: aby nebyl ponížením, "grilováním", ale nutnou a přitom příjemnou informací; kolikrát zraňujeme druhé svou vyrovnanou bohorovností... Bratr Otto přišel zase s Velehradem, zda pokračovat dál v našich stále složitějších prezentacích, anebo volit cestu jinou, živější, bližší k těžišti naší služby: což takhle mít uprostřed slavnosti stánek VDP s „živoucím“ vězněm? …


 Vrátili jsme se také k nedávné kaplanské poradě: lépe hospodařit s časem! Oživit formu koordinátorské služby včetně nového pojetí „funkce koordinační rady“- námět i pro členskou schůzi. ...                                                     

Kočnarova zpráva o možném navýšení kaplanských tabulek, na první poslech neuvěřitelná (+15), postupně „vychladla“ tolik jich nebude, ale přece něco…
 
    Další informace se týkaly nové smlouvy mezi GŘ a VDP ohledně kanceláře na GŘ, získaného grantu pro službu VDP a připomenutí Dne vězeňství 14.12.2016 v 10 hodin u hrobu P.F.J.Řezáče na Olšanských hřbitovech (zájemci zváni!). Také jsme si stanovili termíny společných setkání a porad v roce příštím.

 
Zdraví vás
Bohdan Pivoňka
___________________________________________________________________________________
 
Nová Šance - Koblov 20. října 2016

    Zasedání velkého VV navazovalo na seminář předchozího dne a konalo se v Nové Šanci v Ostravě – Koblově; tím jsme všichni do sebe nasáli výjimečnou atmosféru: už tím, že byli přítomni tři zdejší obyvatelé, kteří nastoupili do tohoto zařízení po podmínečném propuštění z výkonu trestu a kteří nás seznámili se svými vesměs pozitivními zkušenostmi. (Po podrobnější seznámení se seminářem v  Nové Šanci otevřete laskavě tento odkaz…….)

    V úvodní pobožnosti nás Blažej Pelán velice naléhavě posunul „proti strachu“ a připomněl naše nezastupitelné křesťanské poslání. Vzhledem k tomu, že byli mezi námi i zástupci církví, zúčastněných ve službě VDP, zazněla následně informace o podpoře mateřských církví, kterou projevují vůči svým členům vyslaným do služby ve vězení. Právě tento bod jednání byl zásadní: při řešení neustále nových a naléhavých problémů se často zapomíná na vzájemnou komunikaci s vlastní církví, vlastním prostředím. Výsledky rozhovoru vedou k posílení kontaktů a k připomenutí odpovědnosti za své „vyslance“…

 
    Hovořilo se rovněž o službě v některých věznicích a o personálních otázkách. Do našeho spolku byl po úvodním rozhovoru vděčně přijat bratr Daniel Bogocz (casd) z Karviné, jemuž bude nápomocen bratr Vladislav Szkandera (sceav). Jestliže jsem nazval VDP „spolkem“, konečně se formality vyřešily a naše právní existence je v pořádku (z.s.).

 
    Jednání výboru byli přítomni jako hosté ředitel Nové Šance Petr Novák a jeho zástupkyně ing. Renata Toporčáková; poděkovali jsme za možnost využít jejich prostor k zasedání a vyjádřili naději příští spolupráce. Bylo tam hezky.
 

Bohdan Pivoňka
______________________________________________________________________________

Praha, 22. září 2016
    Bratr předseda si vymyslel tak bohatou obsahovou náplň zasedání malého VV, že nebylo v lidských silách vše zvládnout. K našemu potěšení se přihlásili čtyři noví zájemci o členství ve VDP – a pátý přišel rovnou sám – takže bylo o čem přemýšlet. Navzdory zvyklostem rovnou napřed uvedu, koho se to týká: pravoslavný protojerej Flaviu Bădeliță, mluvící rumunsky, který by mohl pomoci i s komunikací s Moldavany, kteří jsou dle jeho názoru po jazykové stránce ve velmi obtížné situaci. Martin Grohman, kazatel Církve bratrské, působí v Chrudimi, do Pardubic nemá daleko. Starokatolík Ivan Peška, který může dobře uplatnit své bohaté zkušenosti ze sociálně pastoračního střediska v rýnovickém krimu, stejně jako římský katolík Zbyněk Pavienski z Liberce, který se dlouhá léta zajímá o křesťanskou tématiku při své fotografické praxi  - a nástupní kurs pro VDP absolvoval v předstihu. Jiří Serbus z Církve bratrské nás překvapil svým misijně pastoračním odhodláním, které ještě potřebuje poněkud „dozrát“; navštíví nás po roční pauze; rozhodnutí jsme odložili.
 
 
     Část dalších bodů jsme probrali, část odložili na příští výbor, tentokrát velký, s místem konání v Nové Šanci v Ostravě Koblově, druhý den po semináři tamtéž . Mohli jsme si už „osahat“ esteticky velmi zdařilé vydání Bible pro využití ve věznicích; tento záměr jsme mohli realizovat díky sponzorským darům a obětavosti některých našich členů. Stran prezentace VDP na Velehradu jsme přijali pozitivní hodnocení i ze strany organizátorů setkání: budeme muset promyslet naše budoucí kroky, zda zvládneme neustále se prohlubující praktickou informaci o našem místě ve vězeňském systému, nebo zda máme volit jiný - snadnější - postup. Připomněli jsme si rovněž 25. výročí působení Evangelické akademie (viz zprávu na jiném místě).
 
    Myslíme na vás všechny, pro něž jsou tyto zprávy obohacením. S účastí myslíme i na ty, kteří procházejí složitým obdobím svého života. Pozdravujeme obě Renaty, Balcarovou i Wachovou, s přáním, aby se projevila Boží moc, vysvobozující ze všech trápení, pokud člověk přiloží ruku k dílu podle Boží vůle. Ta první Renata vyřizuje pozdrav  od bratra Bohuslava Zámečníka, bývalého kaplana v Horním Slavkově, který je t.č. v rekonvalescenci po operaci, ale neztrácí zatím nic ze svého humorného nadhledu.

 
     Pozdravuje vás i značka bopi, tedy Bohdan Pivoňka, který tohle všechno napsal.
________________________________________________________

Praha, 9.června 2016
    Naposled před prázdninami jsme se ve zdraví sešli 9. června na tradičním místě na ředitelství. Účast stoprocentní, nově byl přítomen i bratr Jan Fürst jako do VV povolaný náhradník za sestru Balcarovou. Na dlouhé cestě z Karviné měl možnost přemýšlet nad úvodním slovem, v němž nám přiblížil nutnost lidské akce "přiblížení se" k člověku, když se Bůh přiblížil k nám; hebrejský výraz "ŠVB" naznačuje směr dopředu, přívrat... Pochopitelně v nás zůstaly dost výrazné dojmy z odborně metodického semináře ve Stráži - nejen kvůli tématu (Duchovní svoboda - islám ve věznicích?), ale i vzhledem k naprosto rozdílným přístupům k tématu. Docent Hošek exceloval bravurním nastíněním možných pohledů na islám a na výzvy, které jsou s blízkostí islámu spojeny. P. Ecklmeyer má zase bohaté zkušenosti z Pákistánu a dalších zemí; z jeho praktické reference jsme si uvědomili, jak rozdílné jsou duchovní světy a jak mnohdy nepřijatelný je náš (západoevropský) "něžný" pohled na člověka pro běžného muslima. Mgr. Jaluška pak s vehemencí sobě vlastní vyvolal v očích údiv a v našem smýšlení "brainstorming", že se to až v nás vařilo; odborně byl velmi přesvědčivý. Shodli jsme se na potřebě rozhovoru ve formě "kulatého stolu", abychom mohli předmětněji a cíleněji diskutovat. - Na poradu ředitelů VS byl pozván i hlavní kaplan a mohl přiblížit současnou problematiku kaplanské služby. -
    Dosti rozpaků nám působí noví - i nepřicházející členové VDP. Uvědomili jsme si, že pro účast nových členů chybí nějaký mobilizující motiv, vše již usedlo, kaplani jsou, tak co ještě: třeba doporučovat, aktivně informovat a modlit se; kdyby to bylo jetě před pár desetiletími, nazvalo by se to "agitačním působením" - dnes ovšem bez té pejorativní příchuti! Proto se bude příští velký výbor zaobírat tímto tématem - "jak překonávat stagnaci ve VDP".
    Příprava Velehradu, který už je za dveřmi, dá dost práce Ottovi Brochovi: letos je to složitější, ale věříme, že se i za těchto podmínek podaří účelně představit působení duchovní služby ve věznicích - a pozitivní výsledky, které naše práce přináší.
   V dalším informoval bratr předseda o vystoupení z VDP Mgr. Josefa Michalčíka, kaplana na Mírově. -  Sám oznámil, že se vydává na Slovensko do Bratislavy, kde chce na Generálnom riaditelstvu Zboru vezenskej a justičnej stráže informovat o práci VDP a sondovat možnosti budoucí spolupráce s tamní duchovní službou. To nás všechny překvapilo, cesta se uskutečnila - a věřím, že bratr Pavel dodá materiál ke zvěřejnění (!). Zatím jen toto.
   Příští výkonný výbor se sejde, Deo volente, po prázdninách, 22.9.2016 - a jistě budeme včas informováni.

    Zdraví Bohdan Pivoňka

__________________________________________________________

Praha - Kobylisy, ČBS, 28. dubna 2016

    Zcela netradičně se velký výkonný výbor sešel na cizí, ale přátelské půdě - v Domu Bible - v centru České biblické společnosti (ČBS). Proč zrovna tam: jednak jsme byli pozváni, jednak jsme v průběhu dne mj. hovořili i o připravovaném vydání Biblí pro duchovní službu ve věznicích. V úvodním zamyšlení nám Martin Škoda na příběhu ze Skutků o žalářníkovi z Filipis připomněl, že prvním "obráceným" byl "bachař", vězeňský strážce - a že náš pastorační úkol je mnohem širší, přesahující vězeňskou populaci. Přivítal nás pan ředitel ČBS Mgr. Pavel Novák a posléze zcela zaujal svým výkladem o smyslu fungování této instituce, která kouzelným proutkem dokáže Písmo svaté odít do nejrůznějších tvarů a obalů - a aspoň takto se přiblížit nejrůznějším prostředím společnosti, aby pak další akci přenechala slovu - a Slovu - samotnému. Poutavé byla prezentace nejrůznějších vlivů na konečnou vnější podobu Bible, včetně podnětných nápadů samotných "objednavatelů" tisku.

    Pochopitelně jsme se dostali i k hodnocení výroční členské schůze v Brně, pochvalovali si její pokojný průběh, nové podnětné důrazy i zřejmou a nutnou generační obměnu na "postech" i v plénu. Shodli jsme se na tom, že změnit místo setkání jednou za čas není špatné, i když vždycky pro někoho dané místo není pohodlné. Potěšila nás aktivní návštěva ředitele Odboru výkonu vazby a trestu z generálního ředitelství plk. PhDr. Pavla Horáka, který jen kvůli nám na dvě hodiny přijel do Brna, aby připomněl některé aktuality ze vztahů mezi duchovní sluižbou a vězeňskými profesionály. Povinné zprávy byly předneseny a hospodaření schváleno. Byl patrný nový směr naší organizace směrem k stabilnímu celku, schopnému se kompaktně zapojit do prostředí jiných "světských" organizací.

    Oříškem byl mezioborový seminář, který připravujeme ve Stráži pod Ralskem v prostorách Akademie VS ve dnech 16. - 17. května 2016 s "výbušným" tématem: Duchovní svoboda - islám ve věznicích? Je to už za chvíli a v brzké době přijde pozvání; prý se hlásí i dost zaměstnanců VS - věříme, že vzájemný rozhovor bude možný a že přispěje k pochopení pozic jednotlivých přístupů a k možnostem smysluplného řešení.

    Na závěr jsme přijali informaci o nové podobě velehradských slavností; zprávy o jistých komplikacích (ubytování) jsme zařadili do oblasti, kde kromě lidské energie platí i prespektivní síla modlitby....

Váš Bohdan Pivoňka
_________________________________________________________

Praha, 17. března 2016
    Pracovní zasedání malého výboru v předtuše velkých úkolů. S bývalou předsedkyní VV Renatou Balcarovou,  jsme řešili její rozhodnutí odejít z reprezentace VDP. Po vyjasnění celého problému a zvážení možností a jejich dopadu do prostředí spolku i Vězeňské služby jsme pochopili, že Renata nemůže za současné situace pokračovat ve výboru VDP, zatímco zůstává i nadále členkou této organizace; evidentně její srdce bije za dílo, které spoluzakládala. Její uvolněné místo ve výboru obsadí dosavadní náhradník bratr Jan Fürst, kaplan karvinský, který byl do této funkce jednomyslně zvolen tajnou volbou.
    Pochvalovali jsme si letošní dvoudenní kaplanskou poradu na Pracově: bylo dost času na jednání i rozhovory. Poprvé se nám zároveň představil nový náměstek pro vzdělávání a odbornou činnost plk. Simon Michailidis a ujistil přítomné svou podporou díla, konaného ve prospěch posílení lidskosti mezi lidmi, kteří již skoro zapomněli, že jimi jsou. Za stejně důležitou pokládá pan náměstek službu pro své profánní kolegy - zaměstnance Vězeňské služby, třeba však najít reálný způsob, jak se jim věnovat.
    Valnou část sezení jsme věnovali přípravě výroční členské schůze VDP, která se Deo volente sejde 7. dubna tentokrát v Brně, ve sboru Církve bratrské v Kounicově ulici. Její svolání najdete na nšich stránkách ZDE. Vedle toho již uvažujeme nad náplní mezioborového semináře (OMS), který konáme každoročně v prostorách Akademie Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem; téma je "horké" : "Duchovní svoboda - islám ve věznicích?" - a termín je stanoven na 16.-17.května t.r. O nové podobě webových stránek referoval autor. Koncem dubna se koná v Německu každoroční konference německé duchovní služby ve vězeních, kam jsou pravidelně zváni i zemští "sousedé", jedná se o složení naší delegace (loňského roku to byli kaplanka Simona Tesařová a kaplan Daniel Pfann). Byli jsme informováni o hospodářské situaci spolku, která se začíná nově utvářet pod cílevědomým vedením bratra Petra Kafky. Připomněli jsme si důležitost ekumenických vztahů a přijatého Kodexu ekumenické spolupráce, jako základu jednoty našeho společenství a podnětu pro velkou citlivost a ohleduplnost na poli křesťanského učení, kde platí, že máme nést břemena jedni druhých - a ne jim břemena přidávat.

    Tolik zatím - a nashledanou v Brně!

Váš Bohdan Pivoňka

________________________________________________________


Praha, 18. února 2016
    V postním období jsme si hned na počátku s ulehčením uvědomili, že při všech možných peripetiích stojí v nebi "trůn, pravdy Boží sídlo..." a to jsme si taky společně s hlavním kaplanem a kytarou zazpívali v písničce Sváti Karáska; jestli to mělo podobnou odezvu jako kdysi ve Filipech za apoštolských časů nevíme - ale kdo vlastně ví? Jednání tohoto maléího výkonného výboru se týkalo řešení přeplněného kalendáře příštích dní a dalších praktických záležitostí. Z nich nejprve: přešli jsme k FIO bance a náš účet tedy zní: 2000945601/2010, prosíme, pamatujte na to při úhradě svých členských příspěvků. Pavel Kočnar připravuje kaplanskou poradu, která by se D.v. měla uskutečnit v Pracově ve dnech 8.-9. března t.r.; úplně nejdřív bude nástupní kurz na GŘ, který jsme vzhledem k okolnostem redukovali na středu 24.2. Letošní výroční členská schůze zasedne po dlouhé době mimo Prahu - a sice ve čtvrtek 7. dubna 2016 ve sboru Církve bratrské v Brně, Kounicova ulice; oznámení přijde. V průběhu jednání výboru nás přišli navštívit zástupci vedení Vězeňské služby - nový náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení plk. Mgr. Simon Michailids a plk. PhDr. Pavel Horák, který nyní na GŘ zastává funkci ředitele odboru výkonu trestu; duchovní služba zůstává v gesci pana náměstka. Kolegové vyjádřili duchovní práci podporu s tím, že bychom všichni měli působit "nikoliv vedle sebe, ale spolu".
    Velmi nás potěšila návštěva vietnamské křesťanky
Thuy Van (oslovovat "Van"), která velmi dobrou češtinou vyjádřila touhu pracovat v rámci VDP s vězněnými Vietnamkami. Zatím ještě studuje na ETF a Jaboku, těší se na vězeňskou aplikaci, kterou by ráda plošně konala ve více věznicích; byla jednomyslně přijata a zatím doporučena do věznice ve Světlé nad Sáz. pod laskavou péči tamního kaplana bratra faráře Miroslava Čejky. Naopak nás zarmoutila rezignace bývalé předsedkyně VDP Renaty Balcarové na členství ve výkonném výboru z osobních důvodů; rezignaci výbor dle předpisů přijmout musel, ohledně charakteru vzájemných vztahů k VDP ještě budeme se sestrou Balarovou jednat na příštím zasedání.

    Do Boží péče vás - nás všechny poroučí váš

Bohdan Pivoňka

__________________________________________________________________

Praha, 21. ledna 2016

    Po zpracování hlubokého výkladu Daniele Pfanna, který interpretoval slovo proroka Malachiáše, jsme mohli přijmout ujištění, že upřímným a nevytahujícím se lidem v bázni před Bohem vzejde slunce; tak nám zazářilo do tohoto roku přes všechny obavy a otazníky. Jsme pod staronovým vedením, ale ještě více jsme pod stálým vedením Božím, jemu díky! V tomto zasedání velkého výboru jsme se vrátili k pietní slavnosti při památce P. Řezáče a konstatovali jsme přitom uspokojení, že se VDP podařilo (díky sponzorům) shromářdit dostatek prostředků, abychom mohli upravit Řezáčův hrob a adoptovat toto hrobové místo; nepřehlédnutelná cedule u hrobu informuje o tom, kde se o hrob stará. Jednali jsme rovněž v Domu Bible - centru České biblické společnosti o vydání Písma pro vězně; mělo by jít o kompletní vydání včetně deuterokanonických knih. Posteskli jsme si, že se vytratili ze své služby "gedeoni"; jejich občas zlehčovaná služba ("vykouřitelné nové zákony") nyní chybí zvlášť na poli cizojazyčných překladů. Rozplánovali jsme si z hlediska akcí VDP příští rok, trochu jsme překopali dosavadní data z hlediska účelnosti. Výroční členskou schůzi plánujeme tentokrát do Brna (!), patrně do prostor Církve bratrské, Kounicova ul. dne 7.dubna 2016. Průběžně pracujeme na novele Dohody o duchovní službě - dosavadní znění bylo v několika ohledech v rozporu s legislativním prostředím Vězeňské služby a je třeba to napravit včetně více dalších nesrovnalostí. Ve valdické věznici došlo v okruhu duchovní služby k několika změnám: v důsledku ztráty církevního pověření bohužel ukončil kaplanskou službu P.Pavel Jandejsek; duchovní CČSH Aleš Tomčík se stal ve věznici koordinátorem duchovní služby; zároveň v této věznici jeden den působí bratr předseda Pavel Zvolánek. Velmi naléhvým se jeví audit naší členské základny: jde o to, abychom měli odpovídající přehled bez nadvlády "hausnumer". Zároveň je třeba prohloubit odbornou přípravu přicházejících nových duchovních, zvláště těch, kteří neprošli odborným vzděláním a jsou většinou velmi neorientovaní ve specifickém vězeňském prostředí. Milí přátelé, děkujeme za podporu - a jestli nám fandíte, pokračujte prosím. S pozdravem


Bohdan Pivoňka


2015


Praha, 25. listopadu 2015

    Patrně poslední setkání výboru v tomto roce. Na programu bylo především zhodnocení kaplanské porady, která se konala 9.- 10.11.2015 v prostorách Zotavovny VS v Přední Labské. Je to milé místo, kam jsme se vždycky těšili, protože se pravidelně našla chvilka na příjemnou procházku. Tentokrát celé dva dny pršelo jako z konve, takže jsme jednali úspěšně a vytíženě. Vrátili jsme se s dobrými pocity, snad příště by mohl být program volnější. Mohli jsme aspoň trochu sdílet problematiku trestního soudce a možný konflikt takového povolání s humanistickými myšlenkami (Mgr. Kubů); ředitel Nové Šance Petr Novák nás prostřednictvím ing. Toporčákové pozval do koblovského zařízení a přiblížil nám novou postpenitenciární formu "Probačních domů". To vše pod vedením hlavního kaplana, ten zase pod vedením náměstka GŘ plk.PhDr. Pavla Horáka a my všichni - jak věříme - pod vedením Shora. Zpět k výboru: hovořili jsme ještě o Druhé míli, zapsaném spolku, a o jeho spolupráci s VDP v rámci zkvalitněnní postpenitenciárních snah a přijali Deklaraci o spolupráci jako základní dokument.  Bratr předseda nás informoval o úspěšném průběhu opravy hrobu P.J.Řezáče, když jsme převzali odpovědnost za místo posledního odpočinku tohoto zasloužilého kněze - propagátora lidsky pojatého trestání; hrobové místo VDP "adoptovala". Probrali jsme "termínovník" akcí na příští rok a přijali zprávu o zasedání Rady pro duchcovní službu ve věznicích a ústavech. Poznali jsme nového hospodáře našeho sdružení pana Ing. Petrta Kafku, který se nám byl představit. Kolega českobudějovický evangelický farář Mgr. David Nečil nás potěšil svým rozhodnutím vstoupit do VDP a byl následně do našich řad přijat.

    
Kdybychom se  už do konce roku neozvali (nesetkali se, nenapsali si, nemluvili spolu, neslyšeli se) - tak vzhlížejme k nadějné události, jak se do neprůhledné doby dětsky vlomila nečekaná radost ..... že by i aktuálně pro nás?

Bohdan Pivoňka
_____________________________________________________ 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky