počítadlo.abz.cz

Jednání VV 2013 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP

Praha, 22. listopadu 2012 - velký

    Velký výkonný výbor zasedal den po kaplanské poradě; atmosféra jednání byla ovlivněna především změnami ve vedení Vězeňské služby, po odstoupení dosavadního generálního ředitele VS ČR
brig.gen. PhDr. Jiřího Treglera a ředitele jeho kanceláře PhDr. Martina Kocandy; jmenovaných si vážíme pro jejich dle našeho názoru - spravedlivé a přímé postoje a litujeme jejich odchodu. Takové změny samy o sobě přirozeně vnášejí pocit nejistoty ohledně podmínek, v nichž duchovní služba působí. Věříme však, že nezištná a citlivá služba jak kaplanů, tak všech členů VDP nejen vězňům, ale i našim profesním spolupracovníkům neztratila svou průkaznost a že i nové vedení ocení její přínos v rámci státní vězeňské organizace.
    Druhým neuralgickým bodem jednání bylo vyjasňování stanovisek ve vztahu k MVS/PFI. Tato organizace usiluje o paralelní působení s VDP a VDS, ačkoliv bylo hned zpočátku ujednáno, že se bude věnovat výhradně postpenitenciární péči. Přítomní diskutovali svobodně a dohodli se, že na základě názoru většiny bude vypracováno stanovisko, jež bude následně zveřejněno, aby se odstranila neodůvodněná podezření.
Změnami ve vedení VS byla ovlivněna i původně plánovaná setkání při předpokládaném Dni vězeňství; slavnostní ekumenická bohoslužba vděčnosti v řepském kostele však 14. prosince v 14:30 proběhne. K projednávaným tématům patřila i problematika nástupních kurzů do naší organizace, celoživotního vzdělávání, seminářů ve věznici, velehradských slavností, atd.
    Do kaplanské funkce byl doporučen P. Marek Andrzej Pawlica (řkc), který je již očekáván v opavské věznici. Do našeho občanského sdružení byli přijati Mgr. Karel Faldík a Eva Relichová, Dis, římskokatoličtí pastorační pracovníci; s největší pravděpodobností budou působit ve věznici Břeclav.

Bohdan Pivoňka
_____________________________________________________

2013

Praha, 10. ledna 2013 - velký

    Vpadli jsme do nového roku trochu nešetrně a po hlavě: nejen že máme nové vedení Vězeňské služby a služební vztahy se teprve upravují, ale odstupující prezident Václav Klaus přichystal celé společnosti hezké překvapení v podobě široké amnestie. Kdyby šlo jen o uvolnění prostor, bylo by možno akt přivítat; jeho součástí bylo ovšem i prominutí déle se vlekoucích kauz, čímž se dílem zaradovali i obvinění korupčníci. Navíc byly prezidentské volby poprvé jako referendum, takže o nějakém klidném začátku nebyla ani řeč. V zasedání 10.1. jsme museli pochopitelně společenskou situaci zvažovat a pokusit se v ní orientovat. Byli jsme informováni o průběhu oslav Dne vězeňství; centrálně v řepsk\'e9m kostele sester Boromejek a pak i na jednotlivých věznicích. Oproti původním záměrům skromná realizace, věříme však že bohulibá. Plánovali jsme rovněž rozložení našich akcí v tomto roce, stanovili termín konání výroční členské schůze (20.3.2013 v modlitebně CB v Praze 5 - Smíchově) a hlavně jsme hledali řešení v případě napjatých vztahů mezi naší organizací a Mezinárodním vězeňským společenstvím (MVS/PFI). Ustavili jsme pracovní skupinu, která se má touto problematikou zabývat a příštímu velkému výkonnému výboru 14.2. má předložit výsledky své činnosti za přítomnosti pozvaných zástupců ČBK a ERC.
    K členům VDP se nově připojil husitský farář novopacký
Mgr. Aleš Tomčík, který dostal od své církve pověření ke službě ve věznici Valdice a byl v lednovém zasedání přijat.

    A jinak přejeme vše dobré - a aby to, co je dobré v očích Hospodinových, připadalo dobré i nám.


Bohdan Pivoňka
___________________________________________________

Praha, 14. února 2013


    Únorové sezení velkého výkonného výboru bylo poznamenáno hlavně rozhodováním, jak se má naše organizace postavit ke snaze české odnože Prison Fellowship International (Mezinárodní vězeňské společenství - PFI/MVS) působit paralelně v našich vězeňských zařízeních. Z programů této organizace vyplývá zájem o pastorační působení i tam, kde tradičně tuto funkci vykonávají jednak kaplani, jednak dobrovolní členové VDP, jednak duchovní pověření jednotlivými registrovanými církvemi podle zákona  o církvích č. 3/2002 Sb. Naše občanské sdružení odmítlo již několikrát v minulosti výzvu k založení této organizace a i v současnosti má její paralelní působení za nevhodné. O těchto věcech jednal výkonný výbor za přítomnosti zástupců Ekumenické rady církví v ČR i nadřízené složky ve Vězeňské službě ČR. Stanovisko České biskupské konference bylo přečteno ve znění písemné zprávy od omluveného Mons.Josefa Kajneka. Z výměny názorů vyplynulo rozhodnutí jednat s PFI/MVS v paritním zastoupení na neutrální půdě. VV VDP přitom má k disposici jednak již dřívější Stanovisko VV k jedn\'e1n\'ed s PFI/MVS, jednak zápis ze své pracovní komise, jež se tímto tématem zabývala.
    V dalším jsme připravovali náplň
v\'fdročn\'ed člensk\'e9 schůze (ČS), která se má sejít v modlitebně CB v Praze 5 - Vrázova 4   20.března t.r.; sestra předsedkyně již rozeslala pozvánky s nástinem programu. Den po ČS se počítá s poradou kaplanů, kterou svolá paní hlavní kaplanka. Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby se na vedení VDP obrátil s žádostí o pomoc v otázce hrobu nestora vězeňské duchovní služby Františka Josefa Řezáče, který je v majetku magistrátu HMP, ale nemá prostředky k jeho opravě. VDP bude hledat řešení, jež by bylo schůdné pro všechny strany.
    Do řad členů VDP byl přijat kazatel Církve advenstistů s.d.
Aleš Kocián, který po dílčích zkušenostech ve valdické věznici bude nyní sloužit jako dobrovolník v ženské věznici ve Světlé nad Sáz. Přejeme mu do jeho služby odhodlání, naději a především Boží pomoc.


Bohdan Pivoňka

__________________________________________________

Praha, 14. března 2013

    Termínová blízkost výroční členské schůze i řešení dalších akutních problematik přiměla vedení VDP, aby svolalo malý výkonný výbor ještě začátkem března. Museli jsme jednak doplánovat druhé pololetí t.r. a vhodně umístit očekávané akce; roční plán byl dokončen a lze jej vidět v oddíle "kalendarium". Rádi bychom, aby se naše delegace zúčastnila konference sesterské německé duchovní služby i letos; koná se poslední dubnový týden ve Freiburgu. Dokončili jsme rovněž přípravu na členskou schůzi, schválili zprávu o činnosti VDP v minulém roce včetně hospodaření našeho sdružení.
    Hlavním předmětem našich rozhovorů byl náš dlouho diskutovaný vztah k Mezinárodnímu vězeňskému společenství (MVS/PFI), který nás neuspokojuje. Stále vnímáme, že za nepřetržitou snahou tohoto sdružení o paralelní působení ve vězeňském prostředí je víc snaha o mocenskou pozici než o vhodnou službu samotnou; jinak by vůbec nebyl problém, aby se jmenovaná organizace věnovala postpenitenciární péči, kterou bychom velice uvítali. Stavíme se ale důrazně proti působení MVS ve vězeňské duchovenské službě, protože by to ve svém důsledku vedlo k bezpoečnostním i profesním rizikům, vyplpývajícím ze služby nepoučených, byť zapálených lidí. Vztah k MVS/PFI bude předložen členům při členské schůzi.
    Návštěvu jsme žádnou neměli. Těšíme se tedy na brzké setkání v Praze na Smíchově.

Bohdan Pivoňka

__________________________________________________

Praha, 18.dubna 2013

    Sezení malého výboru. Projednány aktuální otázky, s nimiž je vězeňská duchovní péče konfrontována: stále ještě nešetrná a mediálně podporovaná invaze MVS/PFI. V této souvislosti usnesl výbor po jednomyslném hlasování, aby se hlavní kaplanka distancovala od této organizace, když i po vzájemných jednáních nebylo dosaženo uspokojivých výsledků. Přítomní byli dále seznámeni s průběhem moravskoslezské "spanilé jízdy" sestry hlavní kaplanky, jejího zástupce, předsedkyně VDP a koordinátora, při níž byly navštíveny věznice Odolov, Heřmanice a Karviná, v níž byla slavnostně otevřena nová vězeňská kaple a do rukou ředitele věznice předána karvinská kapelní bible. Sestra hlavní kaplanka se svým zástupcem navštívili i sdružení "Nová Šance", pečující o nezajištěné odsouzené, vracející se do občanského života.  -- V nejbližší budoucnosti čeká duchovní službu jednak mezioborový seminář, který proběhne ve dnech 22.až 23.května v prostorách Institutu vzdělávání ve Stráži pod Ralskem pod základním tématem "Pachatel psychopat" a dále prezentace činnosti duchovní služby a duchovenské péče spolu s výstavou výrobků a maleb odsouzených při jubilejních velehradských slavnostech 3.- 4.7.2013.
    Potěšilo nás, že do řad VDP byli úspěšně přijati
P.Radomír Kuchař (řkc) pro vazební věznici v Praze Ruzyni a s. Zuzana Tökölyová (řkc), členka Koinonie Jan Křtitel v Liticích u Plzně pro věznici borskou.

Bohdan Pivoňka
________________________________________________

Praha, 9. května 2013

    Velký VV. Jednání se týkalo především termínově blízkých akcí a palčivé problematiky vztahu mezi PFI/MVS; v této věci se vedla dlouhá debata za přítomnosti vrchního ředitele kanceláře generálního ředitele plk. Bc. Miroslava Louly, který požádal o účast na jednání. Jasně byla zřejmá nervozita z malé progresivity v této věci, která v podstatě brání normálnímu fungování správního orgánu. Věříme, že se posuneme dál ve Stráži pod Ralskem, kde připravujeme na 22.-23.5. t.r. mezioborový seminář "Pachatel psychopat". Seminář se jeví jako zajímavý a žádoucí jak pro duchovní část účastníků, tak pro odborný personál VS. Přednášet mají PhDr. Anna Braunerová, MUDr. Irena Sgallová a PhDr. Jaroslav Hála. V naší pracovně se také hromadí zajímavé objekty, připravené pro velehradskou výstavu; soudě podle ukázek, bude tato prezentace velmi působivá a dramatická.
    Řady VDP rozmnožila sestra
Bc.Jana Matulíková, která byla vděčně přijata pro věznici v Příbrami.

Bohdan Pivoňka
________________________________________________

Praha, 13.června 2013

   Zasedání malého VV se zabývalo především vnitřní problematikou sdružení; bylo rozhodnuto, že z této schůze nebude na našich webových stránkách žádný výstup. Omlouváme se tímto našim pravidelným návštěvníkům.

    Dodatečně podáváme stručnou zprávu o jednání. Podstatná část jednací doby byla věnována složitému řešení vztahu hlavní kaplanky k VV VDP ve věci požadované distance od PFI. VV nenašel bohužel jinou možnost, než naši sestru Květu vyloučit z VDP; o tom proběhlo řádné tajné hlasování. Sestra hlavní kaplanka se ve smyslu Stanov VDP odvolala ke koordinační radě. Tento odvolací orgán se sešel ve středu 18. září 2013 v Praze a vyloučení Květy Jakubalové zrušil, takže zůstává nadále členkou VDP.


Bohdan Pivoňka
________________________________________________

Praha 19. září 2013
    Velký VV.
Jednal dle připravené agendy. Vrátil se k slavnosti na
Velehradě a ke zdařilé výstavě prací odsouzených a zvažoval možnosti nových podob velehradských "akcí". Zazněla informace o návštěvě kaplanů Daniela Pfanna a Pavla Kočnara v Německu v rámci Celoněmecké konference duchovní služby, jež jednala o neobvyklém tématu vězeňských "meziprostor". Dle celoročního plánu se má konat 17. října t.r. ve vazební věznici v Brně seminář VDP o podmínkách duchovní služby v brněnském Ústavu zabezpečovací detence; o seminář je velký zájem a počet míst je omezený. Předsedkyně seznámila přítomné s výsledkem rozhodnutí koordinační rady VDP.  Členové VV VDP vnímají naléhavost otázky postpenitenciárního zájmu o osoby propouštěné z výkonu trestu a budou usilovat o vlastní vzdělání i praktické rady, jak být nablízku i lidem, kteří odcházejí do většinové společnosti. Po všech nepříjemných zkušenostech vnímá VV potřebu novelizace Stanov sdružení a dalších příslušných norem, jako je Dohoda o duchovní službě a navazující nařízení generálního ředitele VS ČR.

Bohdan Pivoňka
________________________________________________

Praha 7.listopadu 2013

    Jednání malého výkonného výboru se neubránilo hodnocení současné situace, jakoby zvraty v politickém prostoru podnítily svou atmosférou i oblast duchovenské péče. Snažili jsme se poctivě probrat všechna žhavá témata v agendě zachycená, ale čas nestačil. Zhodnotili jsme n\'e1vštěvu v brněnsk\'e9m detenčn\'edm \'fastavujako velmi zdařilou. Byla podána zpráva o nástupním kurzu VDP, kterým úspěšně prošlo 5 nových členek a členů VDP; je o tom i zpráva na . Otevřeli jsme budoucí "nástupáky" i dalším zájemcům, ovšem bez oficiálního závěrečného potvrzení. Sestra hlavní kaplanka informovala o slavnostn\'ed kaplansk\'e9 poradě, v jejímž rámci má proběhnout nejen slavnost patnáctiletého působení kaplanské služby, ale i podpis nové Dohody o duchovní službě ve věznicích. K nemilému překvapení se celá příprava novelizovaného textu realizovala bez vědomí a účasti zástupců VDP - a sestra předsedkyně spolu se mnou byla pozvána až v okamžiku, kdy již byl text téměř hotov. Výsledkem jsou změny, v jejichž důsledku bude posílena pozice církví, bohužel zřejmě na úkor do té doby uznávané autority Vězeňské duchovenské péče. Budeme nuceni znovu promýšlet své místo uprostřed ekumenického prostoru a dokázat svou prací i svým svědectvím, že je působení VDP žádoucí a že má své nezastupitelné místo v duchovní a pastorační službě. Bude rovněž třeba přizpůsobit naše Stanovy novým legislativním podmínkám, které určuje od 1.1.2014 tolik diskutovaný občanský zákoník.
    
Do řad členů VDP jsme s radostí přijali
jáhna Mgr. Daniela Blažke (řkc), který nás potěšil svým zájmem o službu, kterou bude konat ve znojemské věznici po boku do věznice docházejícího P.Plíška. Nového člena uvedla do věznice místní kaplanka Mgr.Valentina Matůšová, která je ovšem v současné době v důsledku závažného onemocnění v pracovní neschopnosti.
    Prosíme, pamatujte na
naše nemocné sestry a bratry i na službu VDP ve svých modlitbách - a děkujeme za vaši věrnost!


Bohdan Pivoňka

     

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky