počítadlo.abz.cz

Jednání VV 2012 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Archiv činnost VDP


Praha, 12. ledna 2012 - "malý"

   "Dračí rok" (v čínském pojetí) jsme zahájili poměrně pokojně: zamyšlením (D.Pfann) nad ambivalencí Ježíšova odpočinutí, jenž zve jedním dechem k vzetí břemene; našli jsme se v tomto obrazu, totiž v povolání k nelehkému úkolu. Řešili jsme  jak resty z minulého roku (meditační shromáždění), tak nová zadání: nutné nástupní kurzy (NK) pro nové členy VDP, ale i pro ty "zasloužilé", kteří možná ani žádné "zaškolení" neměli. Hlavním předmětem jednání byla výroční členská schůze, kterou se nám letos podařilo umístit do nuselského sboru ČCE, nedaleko od areálu Květnice na Pankráci a dobře přístupného MHD i autmo; ČS by se měla uskutečnit 29. března t.r. Do pozvánky zahrne setra předsedkyně i dotaz zda, jak a kdy by se měla meditace realizovat. Tradiční velehradská výstava (začátek července) by letos měla odrážet i práci VDP, případně zpřístupnit prezentační pohled na naše profesní otázky. Hodně jsme mluvili i o službě koordinátorů, zvlášť v těch místech, kde pravidelná pastorační služba vázne; oceňujeme služebně vyznavačské postoje jednotlivců, kteří se nenechávají odradit a nesou ono "břemeno služby" s nadějí, že je v něm i to odpočinutí.
   Odpoledne jsme věnovali dvě hodiny času k rozhovoru o problematice křtu a v pokojné debatě jsme dospěli  k  závěrům, vedoucím k citlivému pochopení "vězeňského období" našich klientů jako k prostoru, v němž má docházet nejspíše k přípravě na svobodné přijetí křtu po ukončení výkonu trestu. Potěšila nás husitská teplická farářka a členka VDP Mgr. Daniela Zdislava Klimešová, s jejíž kaplanskou službou v teplické vazební věznici výkonný výbor s radostí souhlasil, když se pro ní našel drobný úvazek a když i ředitel příslušné  věznice její působení podpořil.

Bohdan Pivoňka

__________________________________________________________

Praha, 9. února 2012 - "velký"

   Na prvním letošním velkém jednání výboru jsme řešili hlavně otázky nejbližší budoucnosti, t.j. přípravu výroční členské schůze VDP po obsahové a organizační stránce. Proběhne - Deo volente - ve sboru ČCE v Praze 4 Nuslích, Žateckých 11 ve čtvrtek 29. března 2012. Výbor vyslechl připravovanou zprávu předsedkyně a diskutoval o její formě; přijal také znění zprávy VV pro členskou schůzi, která bude při ČS písemně k dispozici všem přítomným. Dalším tématem byla podoba a obsah nových webových stránek, jež připravuje B.Pivoňka a jež by měly mít již brzy zcela novou tvář při zachování jejich stále aktuálního rozsahu. Ještě dále dopředu, ale velice potřebně, mířily úvahy o letošní podobě velehradských slavností, resp. o formě účasti na každoročním představení duchovní a pastorační služby ve věznicích; nabízí se buď prezentace životního příběhu bývalého vězně (Diesel II), anebo jiného příběhu ženy s pohnutým osudem, případně i projekce časosběrného dokumentu režisérky Sobkové s názvem "Venku".
Výbor byl rovněž informován o zasedání t.zv. Rady pro duchovní službu ve věznicích a ústavech (RDSVÚ), jež se uskutečnilo 1. února t.r. Rada ve složení: ředitel kanceláře gen.ředitele VSČR, zástupce ČBK, zástupce ERC, hlavní kaplanka a předsedkyně VDP řeší ekumenické otázky duchovní služby; tentokráte šlo o problém tabulkových kaplanských míst, jednání s některými náboženskými společnostmi, atd.
  Do řad VDP byli po úvodním rozhovoru přijati bratři P.Mgr. Marek Pawlica (ŘKC), polský kněz, působící na severní Moravě a Ing. Bedřich Marek (ČCE), zkušený církevní a sociální pracovník, jako dobrovolní duchovní pro věznici Opava.

Bohdan Pivoňka

________________________________________________

Praha, 7. března 2012 - "velký"

  
 Zamyšlením sestry Kalusové nad skutečností rozdělení lidí podle "tvrdosti" jejich srdce a prosbou za srdce citlivá a vnímavá jsme otevřeli poslední jednání před výroční členskou schůzí, která proběhne koncem tohoto měsíce (29.3.)
ve sboru ČCE v Praze 4 Nuslích, Žateckých 11. Potěšili jsme se zprávou o otevření pozoruhodné kaple ve vazební věznici Teplice i skutečností, že do kaplanského sboru přibyla Mgr.Daniela Klimešová, farářka CČSH v Teplicích (viz výše lednovou zprávu). Doplnili jsme svůj služební kalendář akcemi druhého pololetí tohoto roku s tím, že jsme dosud termínově nezařadili meditační shromáždění, o jehož povaze a načasování bude rozhodnuto až po vyhodnocení ankety a diskusi v průběhu výroční schůze. Mezioborový seminář, který je tradičně otevřen jak profesionálním vězeňským duchovním a jejich spolupracovníkům z řad VS ČR, tak členům VDP, se D.v. sejde v prostorách Institutu vzdělávání Vězeňské služby (IVVS) ve Stráži pod Ralskem ve dnech 13.-14.6. pod heslem "Lidský rozměr služby ve věznicích". Zdá se, že "výboři" ocenili uvedení nových webových stránek do provozu, což mohou posoudit i ti, kteří právě stránky otevřeli.
    Novými členy sdružení se stali ThLic.(Marek) Marcel Šavel O.Praem., který dochází do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a Ing. Jiří Šrom (AC), který se zapojí do pastorační a duchovní služby v plzeňské věznici Bory.

Bohdan Pivoňka

_______________________________________________

Praha, 26. dubna 2012 - "malý"

    
V natěsnané a občas dusně působící zasedací místnosti duchovní služby na GŘ se za krásného počasí venku konalo zasedání výboru věnované jednak ohlédnutí za členskou schůzí, jednak aktuálním akcím v těsné budoucnosti. Ke Schůzi zazněly některé kritické připomínky, týkající se shromažďovacího prostoru i jiných formálních náležitostí. Tíživě prý působily povinné části jednání, bez vzdělavatelných možností; otázkou zůstává, jak splnit všechny náležitosti a přitom mít čas na obsažná sdělení. Výbor přijal informace a komentoval další události, jako byla , otevření nové kaple ve všehrdské věznici, spanilé VS v naší jednačce i účast naší delegace (Balcarová, Pivoňka) na celoněmecké výroční schůzi vězeňské duchovní služby, jež proběhne v Bad Alexanderbadu v Bavorsku 7.-11.5.2012. Těžiště jednání se soustředilo na mezioborový seminář, který letos nestandardně proběhne ve Stráži pod Ralskem 13.-14.6. za účasti 1.zástupců ředitelů věznic, kteří obvykle mají duchovní službu na starosti. Etické téma (viz předcházející zprávu) jsme zvolili pro palčivý nedostatek etického povědomí v naší společnosti vůbec a ve vězeňství jakbysmet. Původně zamýšlený úvod do problematiky svátostí jsme odsunuli na 19. září 2012, předběžně do BB centra v Praze.
    Na zasedání ze služebních důvodů nepřítomný, ale výboru dobře známý bratr salezián P.Michael Martínek obdržel doporučení výkonného výboru ke kaplanské službě ve věznici Bělušice, k povzbuzení a radosti bělušického pana ředitele i nás všech.

Bohdan Pivoňka
_______________________________________________


Praha, 24. května 2012 - "velký"

    Čekala nás spousta práce, byli jsme povzbuzeni úvodním zamyšlením JFürsta k odvaze a rozhodnosti, s vědomím, že ve všech trablech v pohledu víry - nejsme sami. Navštívil nás ředitel kanceláře generálního ředitele VS ČR plk. PhDr. Martin Kocanda, aby odůvodnil svolání bezpečnostní porady kaplanského sboru (6.6.2012): někdy si kaplani, ale i dobrovolní pracovníci dostatečně neuvědomují mimořádnost vězeňského prostředí, které zvlášť na upřímné křesťany klade obrovský nárok na rozvahu, promyšlené jednání a odpovědnost ve vztahu ke klientům i spolupracovníkům. Červen je doslova přecpán akcemi kromě zmíněné bezpečnostní porady se po dlouhé době letos setkáme 13.-14.6. k mezioborovému semináři ve Stráži pod Ralskem s ústředním tématem „Lidský rozměr služby ve vězení“;zváni jsou i zástupci ředitelů věznic a přednášet budou PhDr. Ing. Mgr.Vladimír Večeřa, ThDr.Michael Martínek, Ph.D. a JUDr.Lenka Pavlová, Ph.D. Program lze otevřít zde. Termínově nedaleko jsou už velehradské slavnosti, při nichž 4.7.2012 v 15:30 proběhne ve Stojanově gymnáziu vernisáž výstavy o Vězeňské duchovenské péči s následnou rozhlasovou besedou ČR 6. Na poprázdninovém obzoru lze očekávat seminář o ožehavých liturgických problémech (udílení křtu sv. ve vězení, atd), který by měl proběhnout v michelském BB centru v Praze 19.9.2012.
    Vcelku neočekávaně za námi přijel P. Pavel Jandejsek, římskokatolický kněz, kterého na radu valdického kaplana Josefa Kordíka pověřil Mons. Kajnek pro zatím dobrovolnou službu ve Valdicích; byl přijat za člena VDP právě tak jako Mgr. Vladimír Moravec, husitský farář, který už má za sebou povinný nástupní kurz.
   
Na závěr třeba zmínit, že na zasedání chyběla paní předsedkyně, která se mezitím stala podruhé babičkou a jíž tuhle životní událost ze srdce přejeme s očekáváním, že její vnučku, děti - a nás všechny neopustí ten, který je dárcem všeho dobrého.

Bohdan Pivoňka
_______________________________________________

Praha, 20. září 2012 - velký

   
Po prázdninové přestávce na nás čekalo dost úkolů - standardní zářijový jev. Pokusili jsme se zhodnotit některé akce: dvoudenní odborný metodický seminář, konaný 13.-14.6. ve Stráži pod Ralskem, presentaci duchovní služby při velehradských slavnostech a konečně i odborný seminář o svátostech, ještě vonící novotou (BB centrum 19.9.2012, včera). Dost rozpaků vyvolaly vzpomínky na
setkání ve Stráži, jednak díky nevyčerpanému tématu a rovněž kvůli nekonzistenci hlavní přednášející; rozhodli jsme se proto pro důslednější kolektivní přípravné řízení. Na Velehradě to pro nás dopadlo "poměrně slušně", výstava fotografií Lukáše Havleny z vězeňského prostředí byla zdařilá, vhodně koncipovaná a hojně navštívená; následující rozhovor některých aktérů v pořadu ČR 6 prý vyzněl přesvědčivě. Konečně nedávný seminář "o svátostech" vstoupil odvážně do choulostivé problematiky v rozhovoru obou hlavních stran - katolické a protestantské a ve svých výhledech slibuje odhalování společných prvků vedoucích k překonávání předsudků a k společné cestě za jedním - přece jen! - cílem. Audiozáznam z přednášek a části diskuse lze stáhnout ZDE. Heslo je "BBcentrum".
    Novinkou v činnosti výkonného výboru je organizace příštího zasedání malého VV v jihomoravském Znojmě (16.10.), na něž druhý den navazuje seminář VDP, konaný na stejném místě, věnovaný možnostem vzdělávání v prostředí Vězeňské služby (více lze přečíst
ZDE).
    Byli jsme potěšeni zájmem o členství v našem občanském sdružení: navštívily nás tentokrát tři ženy, nikoliv Marie, ale řádová sestra
Marta Šipanová (S.M. Mlada), farářka z ČCE Jana Kadlecová a sestra Monika Černá z ECM v Litoměřicích. Byly přijaty a s potěšením určeny pro dobrovolnou službu (v daném pořadí) ve vazební věznici v Českých Budějovicích, ve věznici v Drahonicích (kam už sestra Kadlecová docházela v církevním pověření delší dobu) a mezi ženami v litoměřické vazbě.
    Sestra předsedkyně vzala velice vážně hrozící bezpečnostní problémy při práci dobrovolné duchovní služby a spolu s poradcem-koordinátorem koná patřičná školení: v Plzni, Praze, Kuřimi a Ostravě.

Bohdan Pivoňka
_____________________________________________

Znojmo, 16.10.2012  - malý

   Revolučně jsme se rozhodli, že popřeme "pragocentrismus" a setkáme se tentokrát v krásném jihomoravském městě nad Dyjí. Pravým důvodem nebyly především kouzelné městské scenerie, ani bohaté vinice, ale seminář VDP, který se druhý den konal ve znojemské věznici a jehož hlavním tématem byla otázka vzdělání vězňů v průběhu výkonu trestu. Leč o tom slíbila sestra předsedkyně napsat zprávou svou, takže zpět k zasedání výboru ve víceúčelové místnosti znojemské věznice. Sestra Immaculata se s námi zamyslela nad "laskavým" základem vší křesťanské pomoci slabým a připomenula knížku Phila Bosmanse. Další jednání se týkalo vyhodnocení doškolovacích testů služebně starších členů VDP, informace o regionálních bezpečnostních školeních, která realizovali na čtyřech místech republiky Renata Balcarová s Bohdanem Pivoňkou a nevyjasněného postupu Mezinárodního vězeňského společenství (MVS/PFI) při organizaci projektu "Zacheův strom"; o tomto posledním tématu vznikla dlouhá diskuse s rozhodnutím vyjasnit problém pozváním výkonné ředitelky organizace Gabriely Kabátové do zasedání VV. Hodně času jsme strávili s uvažováním, jak čas ušetřit: dlouhodobě nás trápí přemnoženost akcí VDP; dohodli jsme úsporná pravidla, problém bude je dodržet. Bratr Otta Broch nás upozornil na jubilejní Velehrad příštího roku a na možnost vystavit při této příležitosti výtvarné i rukodělné práce vězňů. Neměla by rovněž zapadnout informace, že je poprvé v historii České republiky připravován "Den vězeňství", připadající na 14. prosince letošního roku; v součástí oslav by měla být i slavnostní bohoslužba v řepském kostele sester boromejek.
    Návštěvu jsme žádnou nezvali, ale výbor rozhodl pozvat do svého příštího zasedání bratra
P.Marka Andrzeje Pawlicu, katolického kněze, k rozhovoru v souvislosti s jeho předpokládaným kaplanským působením ve věznici Opava.

Bohdan Pivoňka
______________________________________________
Praha, 22. listopadu 2012 - velký

    Velký výkonný výbor zasedal den po kaplanské poradě; atmosféra jednání byla ovlivněna především změnami ve vedení Vězeňské služby, po odstoupení dosavadního generálního ředitele VS ČR
brig.gen. PhDr. Jiřího Treglera a ředitele jeho kanceláře PhDr. Martina Kocandy; jmenovaných si vážíme pro jejich dle našeho názoru - spravedlivé a přímé postoje a litujeme jejich odchodu. Takové změny samy o sobě přirozeně vnášejí pocit nejistoty ohledně podmínek, v nichž duchovní služba působí. Věříme však, že nezištná a citlivá služba jak kaplanů, tak všech členů VDP nejen vězňům, ale i našim profesním spolupracovníkům neztratila svou průkaznost a že i nové vedení ocení její přínos v rámci státní vězeňské organizace.
    Druhým neuralgickým bodem jednání bylo vyjasňování stanovisek ve vztahu k MVS/PFI. Tato organizace usiluje o paralelní působení s VDP a VDS, ačkoliv bylo hned zpočátku ujednáno, že se bude věnovat výhradně postpenitenciární péči. Přítomní diskutovali svobodně a dohodli se, že na základě názoru většiny bude vypracováno stanovisko, jež bude následně zveřejněno, aby se odstranila neodůvodněná podezření.
Změnami ve vedení VS byla ovlivněna i původně plánovaná setkání při předpokládaném Dni vězeňství; slavnostní ekumenická bohoslužba vděčnosti v řepském kostele však 14. prosince v 14:30 proběhne. K projednávaným tématům patřila i problematika nástupních kurzů do naší organizace, celoživotního vzdělávání, seminářů ve věznici, velehradských slavností, atd.
    Do kaplanské funkce byl doporučen P. Marek Andrzej Pawlica (řkc), který je již očekáván v opavské věznici. Do našeho občanského sdružení byli přijati Mgr. Karel Faldík a Eva Relichová, Dis, římskokatoličtí pastorační pracovníci; s největší pravděpodobností budou působit ve věznici Břeclav.

Bohdan Pivoňka
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky