počítadlo.abz.cz

Jednání r.2019 - Vězeňská duchovenská péče

hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace
Věznice Znojmo
10.10.2019 - velký VV

    Velký  Výkonný výbor se konal ve věznici Znojmo. Po biblickém zamyšlení nad  úryvkem O milosrdném Samaritánovi, kdy jsme byli vyzváni k otevřenému a  všímavému srdci k dění kolem nás a po společné  modlitbě, byly představeny novinky z jednotlivých církví. Rovněž  zazněla informace o církvi Oáza, která chce vstoupit do věznic a VDP  požádala o součinnost. Jelikož jim nejsou přiznána zvláštní práva a  vykazují sektářské znaky, nebylo jim vyhověno.
    P. Zvolánek  představil program chystaného výročí VDP (25 let) a sdělil organizační  záležitosti. Slavnostní akce se bude konat v reprezentačních prostorách  Staroměstské radnice a budou také vyznamenáni dlouholetí dobrovolní  duchovní. K. Čobanová informovala o vývoji spolupráce  s Prakem ve věci projektu sociálního bydlení pro propuštěné vězně.  Aktualitou je, že Městská část Prahy 2 nám nabídla konkrétní byt a do  21. 10. se musíme rozhodnout, zda do smlouvy o pronájmu bytu půjdeme.  Hledáme vhodného klienta mezi klienty VDP, Prak jednoho  solidního nabízí.
    Také se rozjela dobrá spolupráce s Magistrátem  hlavního města Prahy. Hlavní kaplan referoval o plánované a pečlivě  připravované Konferenci k 200. výročí narození F. J. Řezáče, jejímž  smyslem je oživit myšlenky a důrazy tohoto reformátora  vězeňství. Účast plánují i vysoce postavení představitelé GŘ a MSp.  Poté sdělil, že proces výběru svého nástupce, který zahájí funkční  období 1.2.2020 byl již ukončen a bude pravděpodobně sdělen na  listopadové kaplanské poradě, která bude letos trojdenní a  ponese téma Kategoriální pastorace. Přednášejícími budou PhDr. A.  Beláňová a P. Ladislav Heryán.
    Spolupráce s fotografem J. Štreitem  nadále pokračuje, dokumentuje duchovní službu ve věznicích. Nové webové  stránky připravuje dobrovolník VDP M. Vašek, cílem  je je zpřehlednit, zestručnit a zmodernizovat. Do měsíce budeme  seznámeni s návrhem. Posledním bodem programu byla informace o pomoci  nemocné holčičce Adélce, kdy VDP přispěje do veřejné sbírky vyhlášené  GŘVS částkou 5 000 Kč a rovněž projeví osobnější rozměr  pomoci – Adélce koupí hračku dle jejího přání a osobně se s ní zástupci  VDP setkají. Setkání velkého Výkonného výboru se neslo v přátelském  duchu, jistě k tomu přispěla i znojemská věznice, která nás velice vřele  a pohostinně přijala.

Zapsala K. Čobanová
__________________________________
Praha
19.9.2019

    Výkonný výbor VDP se sešel v usnášení schopném počtu na GŘ VSČR. Po  biblickém zamyšlení na téma Žalmu 19, o Boží velikosti, která nejde  vyjádřit slovy a přináší odpuštění, se VV na svém zasedání zabýval  vyhodnocením letošních Velehradských slavností.  Podstatnou část jednání zabrala složitá příprava na důstojnou oslavu  25. výročí založení VDP, které se bude konat 26. 11. 2019 v Praze.  Výkonný výbor obdržel informaci o založení Asociace organizací ve  vězeňství. Předseda P. Zvolánek informoval VV, že VDP  bude v kontaktu s touto Asociací jako pozorovatel. VV se rovněž zabýval  mediální strategií VDP do budoucna a též strategií grantovou, jenž by  sloužila pro získání finančních prostředků pro chod samotného VDP. VV  řešil rovněž některé otázky spojené s připravovaným  jednodenním seminářem VDP ve Znojmě a navazujícím zasedáním Velkého VV.  VV též obdržel informace HK o chystaných změnách v oblasti  zaměstnaneckých tabulek VS a dalších skutečnostech z oblasti kaplanské  služby. Za člena VDP byl přijat bratr Milan Mareš z CASD  pro službu ve věznici ve Světlé nad Sázavou.

Pavel Zvolánek, předseda
__________________________________________________
Praha
20.6.2019

  Výkonný výbor VDP se sešel v usnášení schopném počtu na GŘ VSČR. Po  biblickém zamyšlení na téma proroka proroka Izajáše a statě z 1. ep.  Korintským o tom, že Bůh člověka neopouští ani v jeho nedokonalosti a  následné společné modlitbě se na svém zasedání VV zabýval podrobnou  přípravou velehradských slavností a prezentací VDP na téma výročí P.  Řezáče a přípravou k následnému výročí založení VDP. Rovněž byla na  programu jednání otázka vniku Asociace neziskových organizací, pracujících ve VSČR a  vztahu VDP k této nově vznikající organizaci. Výbor se zabýval i  problematikou vstupu dobrovolníků z řad bývalých odsouzených v některých  věznicích a byl též informován HK o podstatných událostech od  posledního zasedání VV.
 
_____________________________
Praha
23.5.2019

 Výkonný výbor VDP se sešel v usnášení schopném počtu na GŘ VSČR.  Po biblickém zamyšlení a společné modlitbě na téma proroka Jeremijáše se  na svém zasedání přijetím nových uchazečů za členy VDP. Jsou to Rose Daniel (AC), Milan Vašek (ŘKC), P.  František Dobeš (ŘKC), Michal Čančík (CASD). Všichni jmenovaní byli  přijati do členské základny. Výbor se dále podrobněji zabýval přípravou  účasti na Velehradských slavnostech a přípravou nových  webových stránek VDP. Hlavní kaplan na jednání výboru informoval o  situaci v kaplanské službě a otázce budoucího hlavního kaplana, a  společně s předsedou zapsaného spolku taktéž o jednání RDSVÚ (Rada pro  duchovní službu ve věznicích a ústavech).
Martin Škoda
_____________________________

Praha, GŘ
23. 4. 2019
    Výkonný výbor se sešel  v plném počtu a jednání proběhlo na GŘ VSČR.
  Po biblickém zamyšlení  předsedy Pavla Zvolánka na téma Marka 14, 32-41 se zabýval nejprve  prvotními organizačními otázkami VDP a výkonného výboru  pro připomenutí hlavních zásad pro jednání. Rovněž zhodnotil průběh  členské schůze VDP a stanovil důrazy na budoucí činnost organizace.  
  Výbor se zabýval rovněž přípravou OMS ve Stráži pod Ralskem, přípravou  organizace slavnosti k výročí F. J. Řezáče a k výročí  VDP.
  Samostatnou kapitolou jednání výkonného výboru byla i letošní  příprava účasti na Dnech dobré vůle na Velehradě.
 Hl. kaplan informoval  výkonný výbor o situaci a aktuálních záležitostech v kaplanské službě.  
 Proběhla volba předsednictva výkonného výboru  VDP. Místopředsedou byl zvolen Otto Broch, kaplan Vazební věznice  Olomouc. Tajemníkem Martin Škoda, kaplan strážské věznice.

Martin Škoda
_____________________________

Praha Květnice, salonek
14.3.2019

    Poslední výkonný výbor  ve stávajícím složení; trochu smutný, ale klidný, rozvážný - dalo by se říci "důstojný". Připomněl jsem s vděčností, že rozdílnost je zvláštní obdarování od Pána a že jsme si vlastně všichni byli darováni. S nadějí jsme se podívali dopředu - na plánované akce v tomto roce, které už bude spravovat výbor nově zvolený. Volební členská schůze bude v Praze - Petrovicích 4.dubna 2019. Následovat bude koncem května t.r. t.zv. odborně metodický seminář, oblíbené společné sejití duchovních i profesionálních pracovníků VS ČR ve Stráži pod Ralskem. Počátkem července budeme opět zváni do moravského Velehradu, na podzim nás čeká jednak sympozium k dvoustému výročí narození a stočtyřicátému výročí úmrtí pátera F.J.Řezáče a v listopadu slavnostní setkání v budově pražského magistrátu k 25. výročí založení našeho sdružení, nyní zapsaného spolku. Ale o tom všem až příště - a možná trochu jinak. Ostatně poznámku z posledního setkání výboru VDP můžete shlédnout i ZDE.

Do Boží ochrany vás poroučí
Bohdan Pivoňka

_________________________________________________

Praha GŘ, zasedací místnost
21.2.2019

    Poslední velký výbor si uvědomil tento jasný fakt po zamyšlení Milana Liby, že Boží myšlení jsou specifická a že je posláním všech pracovníků na tomto poli pamatovat na "rozsévání". - V těsné časové blízkosti bude nástupní kurs VDP (28.2.), na nějž je přihlášeno poměrně dost zájemců, vzhledem k možnosti nabídnout školení i budoucím kaplanům a dalším zájemcům bez členství ve VDP. Těžištěm dalšího jednání byla výroční členská schůze a přidružená problematika vzhledem ke skutečnosti, že schůze bude volební; je svolána na čtvrtek 4.dubna do farního domu římskokatolické farnosti v Praze Petrovicích. Všichni členové VDP budou o členské schůzi informováni a mohou se hlásit přihláškou, která je k zvacímu dopisu přiložena. Shodli jsme se na tom, že se vzhledem k letošnímu výročí F.J.Řezáče budou veškerá setkání duchovenské péče týkat odkazu tohoto průkopníka lidského přístupu k vězněným lidem na duchovním základě; půjde tak i o setkání na OMS ve Stráži pod Ralskem i o tradiční návštěvu Velehradu. Dalším jubileem bude shromáždění k 25. výročí existence našeho sdružení, nyní spolku - v prostorách magistrátu HMP dne 26.11.2019. Navštívily nás dvě dámy ze spolupracujícího spolku PRAK - Eva Carbolová a Kristýna Čobanová - a informovaly nás o svém úsilí po získání sociálních bytů pro potřebné propouštěné osoby z výkonu trestu. Sdělením hlavního kaplana o změnách v kaplanské službě jsme zakončili poslední velký výkonný výbor.

Bohdan Pivoňka
________________________________________________

Praha Květnice, salonek
10.1.2019

    První setkání v roce 2019 - rok zatím zahalený, tušíme dost změn. Nicméně na počátku nám Blažej Pelán tříkrálovsky připomněl, že i na nás je, abychom přinášeli dary, dobré dary (Gal), případné zlé dny umrtvovat - a šířit světlo. Vrátili jsme se k závěru roku právě uplynulého, hodnotili jsme, co jsme mohli udělat pro své zamřížované bližní: VDP připravilo 210 vánočních balíčků pro mladé vězně, kteří se vzdělávají nebo pracují v rámci VS ČR; tato pomoc je ze strany věznic přijímána velice pozitivně. Rovněž jsme hovořili o výjímečné akci semináře v budově Senátu Parlamentu ČR; péčí pana senátora MUDr. Lumíra Kantora 27.11.2018; smyslem měla být prezentace práce duchovní služby a duchovenské péče spíše navenek, jakási visualizace naší prospěšné existence za katry i před nimi. Ocenili jsme příspěvky představitelů VDP i VDS, jakož i slova ze strany VSČR. Důrazy kategoriální pastorace bychom měli šířit výrazněji. V souvislosti s 200letým výročím narození Františka Josefa Řezáče byla 19.1.2019 v jeho rodných Poleradech odhalena na jeho rodném domě pamětní deska za účasti zástupců církevních, vězeňských i společenských. Při zasedání výkonného výboru jsme rovněž utřídili data našich akcí v tomto roce, podle dosavadních možností. V případě Velehradu jsme se rozhodli vrátit se do obvyklejších kolejí a neplánovat příliš vysoko; mistru Štreitovi bude nutno vyjádřit velkou vděčnost za popularizaci naší služby, která byla podpořena Štreitovými fotografiemi a jejich prezentací na loňském Velehradu. V průběhu zasedání jsme si potvrdili, že se 4.4.2019 můžeme ve farním domě v pražských Petrovicích sejít k výroční členské schůzi VDP, která má být letos schůzí volební: má být volen celý výkonný výbor spolu s jeho předsedou; v tom ohledu budou naši členové včas informováni o přípravě této akce.
    Věříme, že navzdory různým komplikacím. které nás mohou potkat, je i budoucnost našeho spolku v Božích rukou. Naštěstí.

Váš
Bohdan Pivoňka

____________________________

Praha Národní knihovna ČR
18.10.2018

   Nebývalý zážitek: setkání velkého VV v prostorách Národní knihovny v Praze; výsledek nabídky pana generálního ředitele Knihovny PhDr. Martina Kocandy, kterou jsme rádi využili. Setkání bylo zvláštní i tím, že jsme ještě v nitru cítili dojmy ze včerejšího semináře VDP v jiřické věznici, kde na nás zapůsobilo netradiční řešení "otevřené věznice" téměř se zoologickou zahradou. Zpět k výboru: potěšeni zvěstí z evangelia Lukáše, že k práci ve vězení je třeba vytrvalosti, vždyť i nám se odpouští, když nemůžeme nabídnout "ovoce rovnou" (neplodný fík), pustili jsme se do projednání následné agendy. Seznámili jsme se se situací naší služby ve věznicích, v nichž pracujeme: jednotliví členové velkého výboru podali zprávu "o stavu Unie". Poté jsme se vrátili k jiřickému semináři: byli jsme povzbuzeni otevřeností kaplanů i některých zaměstnanců věznice při referenci o jejich oddílu s rozšířenou pastorační a spirituální péčí, kde vybraní odsouzení mají dokonce svůj "refektář ORP". Specialitou jiřické věznice je ovšem otevřené oddělení, které skýtá lidem v něm sloužícím úžasnou relaxaci péčí o zvěř (lamy, klokani) i zaškolením do medovnictví; správně ovšem tento způsob výkonu části trestu může zhodnotit pouze odborná část zaměstnanců věznice, aby nedošlo k mylným výkladům cílů těchto úprav. Vracíme se k výboru: přijali jsme usnesení stran podmínek nutných k duchovní službě ve vězení a dál se připravovali na seminář, který má proběhnout 27.11.2018 v budově senátu ČR v Praze; hovořili jsme o rozsahu pozvaných k této akci, když program je již v hrubých rysech hotov. Následovala návštěva dvou dam (Eva Carbolová, Kristýna Čobanová), jež nás v krátké prezentaci seznámily s náplní práce zapsaného spolku PRAK, který působí velmi intenzivně na půdě prevence krimimality, když koná pro žáky vyšších tříd základních škol exkurze do věznic s následným cíleným rozhovorem; domluvili jsme se na vhodné spolupráci.
   Zde končí obvyklý průběh zasedání výkonného výboru; nám se ovšem ještě dostalo vyjímečného "dezertu": prohlídky prostor starobylého Klementina. Ředitelka odboru komunikace NKP paní Irena Maňáková nás provedla zákoutími Klementina s odborným výkladem, takže jsme mohli okusit atmosféru kulturní barokní historie a uzřít a procítit i to, co je běžně turistům utajeno; vězte, že se na takové zážitky nezapomíná.

Se srdečným pozdravem
Váš
Bohdan Pivoňka
____________________________
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky